MENU

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest VOX Active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Czerwonaku (62-004), przy ul. Gdyńskiej 143, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561152, NIP 7010045769, REGON 140753739.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się listownie na adres: ul. ul. Gdyńskiej 143, 62-004 Czerwonak lub elektronicznie na adres: daneosobowe@vox.pl
 

CEL I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane do nas pytania odnoszące się w szczególności do opublikowanych w ramach serwisu https://willebukowska.pl ofert lokali mieszkalnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.
 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane jednak nie dłużej niż 6 miesięcy liczone od dnia ostatniego kontaktu.
 

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione zaufanym podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne (w tym hosting, rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych.
 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wycofania zgody.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 

INFORMACJE DODATKOWE

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne nawiązania kontaktu.
W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.